Standarden för måttjämkning publicerad i ny version

Under oktober 2021 publicerades standarden för måttjämkning i en ny version, ISO 2692:2021. Detta skulle vara en mindre revidering av standarden och det är i huvudsak två nya saker som tillkommit. När kravet gäller för flera element införs regeln att alltid CZ (combined zones) eller SZ (separate zones) […]

Ny ISO-standard för generella toleranser, ISO 22081:2021

Standarden ISO 22081 som är framtagen inom ISO/TC 213 publicerades i februari i år och är tänkt att vara en mer modern standard för generella toleranser. Då denna standard tillämpas kan man ange en generell lägetolerans som då gäller för alla ytor på artikeln där man inte har […]

Exempel med parallellitet för en centrumlinje i en riktning

I exemplet i figuren nedan visas ett parallellitetskrav för centrumlinjen för ett hål som endast ska gälla i en riktning. Då anges inget diametertecken före toleransvärdet och toleransområdet blir två parallella plan. Här har då regeln varit att toleransen gäller i pilens riktning. Regeln att toleransen gäller i […]

Lägetoleranser för grupper av element

Med den nya versionen av ISO 5458:2018 med den nya titeln ”Lägetoleranser för grupper av element” infördes en möjlighet att ange att kravet gäller inbördes i respektive grupp och också att kravet gäller mellan grupperna genom att använda beteckningarna SZ (separata zoner) och CZ (combined zones) i toleransrektangeln. […]

Ny regel för rundhet

Formtoleransen rundhet hade tidigare en specialregel som sa att rundhetstoleransen alltid gällde vinkelrätt mot elementets centrumlinje. Denna regel avvek från regeln för alla andra toleranstyper som har regeln att toleransen för en verklig yta alltid gäller vinkelrätt mot ytan. Denna specialregel för rundhet kunde orsaka missförstånd om vilken […]

Ytprofil och linjeprofil

Toleranstyperna ytform och profilform har fått nya namn och de rätta benämningarna är nu ytprofil och linjeprofil. Ändringen av de engelska benämningarna gjordes med publiceringen av ISO 1101:2017 och ISO 1660:2017. Den nya engelska benämningen blev då ”Surface profile” och ”Line profile” som då ersatte de tidigare benämningarna […]

Form- och lägetoleranser – Lägeriktighet

I maj månad 2018 publicerades en ny version av standarden ISO 5458 och då med en ny titel ”Lägetoleranser för grupper av element”. Här tillkom en hel del nya saker varav en ny regel beskrivs nedan. Man införde en ny regel att då en lägeriktighetstolerans gäller för en […]

Form- och lägetoleranser – Måttjämkning Ⓜ

Måttjämkning Ⓜ (max materialkrav) är en tilläggssymbol som används mycket för att ge största möjliga toleransvärde som ändå överensstämmer med funktionskraven. Måttjämkning kan normalt alltid anges när något ska passa med spelpassning (frigång). I exemplet i figuren nedan så är betydelsen av den angivna måttjämkningen att den angivna […]

±toleranser för storleksmått – Taylors princip för ISO-toleranser är helt borttagen sedan 2010.

Då man idag vill att kravet på perfekt form vid max materialmått (maxmått axel och minmått hål) ska gälla för ett storleksmått (diametrar och breddmått) så måste enveloppkrav Ⓔ anges. Då enveloppkrav Ⓔ inte anges så gäller tydningsregeln att toleransen ska innehållas med tvåpunktsmätning i varje tvärsnitt. Figuren […]

2017-standarden om form- och lägestoleranser

Under 2017 publicerades den stora standarden om form- och lägetoleranser (ISO 1101) i en ny version som ersatte versionen från 2012. I och med de nya versionerna från 2012 och sedan 2017 har många nya möjligheter att specificera toleranskrav tillkommit. En stor nyhet med den senaste versionen av […]