Böcker

Faktaboken ”Geometriska Produktspecifikationer GPS” (177 sidor) ger en ingående beskrivning av de nu gällande reglerna för toleransangivning på ritningar på ett mer lättbegripligt sätt jämfört med hur de ges i ISO-standarderna. Boken är uppdaterad efter de senaste utgåvorna av de internationella standarderna inom området. Den senaste uppdateringen gjordes under år 2022 då boken också utökades något.

Reglerna för dimensionstoleranser (plus/minus toleranser) och form- och lägetoleranser förklaras ingående och många exempel på olika angivningssätt som ofta används visas. Boken innehåller också ett avsnitt om toleranssättning av kanter samt ett kortare avsnitt om ytjämnhet.

Pris: 295 kr + moms (6%), Fraktkostnad tillkommer

Miniguide i fickformat (50 sidor) som ger en översikt över de gällande reglerna för toleransangivning på ritningar. Miniguiden behandlar både dimensionstoleranser (±toleranser) och form- och lägetoleranser (geometriska toleranser).

Reglerna för dessa toleranssystem ges i ett antal ISO-standarder som under de senaste åren har genomgått en kraftig utveckling. De flesta av ISO-standarderna har publicerats i nya versioner och en del nya standarder har tillkommit. Miniguiden är uppdaterad efter de senaste utgåvorna av de internationella standarderna inom området och den senaste uppdateringen gjorde i slutet av år 2022.

De viktigaste standardernas beteckningar och utgåva ges i början av denna miniguide.

Pris: 120 kr + moms (6%),       Fraktkostnad tillkommer

Can also be ordered in English!

Lärobok ”Konstruktionsteknik – ritningsregler – toleranser – konstruktionselement”

Denna utgåva (december 2022) av läroboken i Konstruktionsteknik har, jämfört med den tidigare utgåvan, uppdaterats främst vad gäller avsnitten om generella toleranser och ytjämnhet eftersom det för dessa områden publicerats nya ISO-standarder. Några uppdateringar har också gjorts i avsnittet om form- och lägetoleranser.

Innehållet i boken är grundläggande för ämnet ritteknik och kan med fördel an­vändas som introduktion till ämnet före undervisning i datorstödd konstruktion (CAD).

Läroboken är uppdelad i sexton avsnitt som totalt upptar 225 sidor. Mer omfattande avsnitt som Måttsättning, Toleranser, Form- och lägetoleranser har till­delats ett större utrymme av innehållet. Genom riklig illustration och tydliggörande beskriv­ningar är förhoppningen att inlärning och förståelse ska underlättas.

I slutet av boken återfinns ett avsnitt med ett antal vanliga standardelement och deras inbyggnad. Avsnittet kan med fördel användas vid framtagning av lämpliga övningsuppgifter. Efter avsnittet om standardelement återfinns ett avsnitt om dokumentation av sammansatta artiklar.

Till läroboken finns en övningsbok med ett antal uppgifter för varje avsnitt. Upp­gifterna som har stigande svårighetsgrad lämpar sig såväl som stöd för undervisningen som för självstudier. I slutet finns uppgifter som täcker in alla avsnitten och kan vara lämpliga som slutuppgift för kursen. Intresse för övningsboken kan göras via mejl, se under Fliken ”Kontakt”.

Övningsboken har ett separat facit som är tillgängligt för handledare.

Pris: 380 kr + moms (6%),       Fraktkostnad tillkommer