Lägetoleranser för grupper av element

Med den nya versionen av ISO 5458:2018 med den nya titeln ”Lägetoleranser för grupper av element” infördes en möjlighet att ange att kravet gäller inbördes i respektive grupp och också att kravet gäller mellan grupperna genom att använda beteckningarna SZ (separata zoner) och CZ (combined zones) i toleransrektangeln.

I exemplet nedan så innebär det undre lägeriktighetskravet (med angivningen SZ CZ) att de tre grupperna (A) inte är bundna till varandra men i varje grupp ska de två hålen vara inbördes lägeriktiga inom diameter 0,1, TED-måttet 22 respekteras. Toleransområdet blir två cylindrar med diameter 0,1 på inbördes avstånd 22 som är vinkelräta mot referens C. Tydningsregeln är att första angivningen (SZ) gäller för första gruppen som anges ovanför toleransrektangeln (3x A).

Det övre lägeriktighetskravet (med angivningen CZ CZ) innebär att också de tre grupperna ska vara lägeriktiga till varandra inom diameter 0,3 (de två TED-måtten 30 respekteras också). Detta innebär att alla sex hålen ska vara inbördes lägeriktiga inom diameter 0,3.

Tidigare så har sådana krav varit svåra att ange på ett tydligt sätt så detta bör vara ett användbart verktyg inom form- och lägetoleranser.

I detta exempel är ju gruppen med två hålen markerad med en fin dubbelpunktstreckad linje och betecknad med bokstaven A. Det kan finnas många ritningar där man tydligt ser hur grupperna är utformade och placerade och då kan detta med bokstavsangivning utelämnas.

I exemplet visas också ett lägeriktighetskrav för alla sex hålen som bestämmer placeringen av hålen på artikeln.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *